งานบุญผ้าป่าดีดวิหาร วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

งานบุญผ้าป่าดีดวิหาร วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

งานเงินทำบุญจากครอบครัวช่องส่องผี ๔,๐๐๑.๙๙๙.๓๗ บาท